Asosiy E'lonlar → “XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI” акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига

“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI”

акциядорлик  жамияти акциядорлари диккатига

Э Ъ Л О Н

 

           «“XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI”   акциядорлик жамияти Кузатув кенгашинининг 2023 йил  06 июнь  кунидаги йигилиши карорига биноан жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йигилиши 2023 йил 27 июнь куни Самарканд шахри М.Кошгарий кучаси 58 манзилда утказилишини, йигилиш соат 10-00 да бошланишини, акциядорларни руйхатга олиш соат 9-00да бошланишини маълум килади.

 

Акциядорларнинг йиллик   умумий йигилишини кун  тартиби

 1. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг санок комиссиясини янги таркибини сайлаш.

2. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ акциядорларининг 2022 йил якунлари буйича йиллик умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш;

3. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ  бошкарув органининг 2022 йилда  Бизнес-режа курсатгичлар  параметрларининг тугрисидаги хисоботи.

4. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг   2022 йил якуни буйича жамият ташки аудиторлик ташкилоти томонидан берилган хулосани тасдиклаш.

5. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнингг 2022 йил якунлари буйича Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижалари буйича мустакил ташкилот  хулосасини маъкуллаш.

6. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2022 йил якуни буйича йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тугрисидаги хисоботларни тасдиклаш;

7. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2022 йил якуни буйича олинган соф фойдасини таксимлаш;

8.«Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2022 йил якуни буйича жойлаштирилган акцияларнинг хар бир тур буйича дивидендлар тулаш, диведенднинг микдори, уни тулаш шакли ва тартибини тасдиклаш;

9. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгашининг уз ваколат доирасида кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиш юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларни эшитиш;

10. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг 2023 йил учун бизнес режасини тасдиклаш;

11. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖ кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;

12. «Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати» АЖнинг бошкарув раисини кейинги йиллик умумий йигилиш кунига кадар сайлаш;

13. Давлат активларини бошқариш агентлигининг 12.05.2023 йилдаги 03/08-1-20/1876-сонли топшириғи муҳокамаси.

Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йигилишига  шахсни тасдикловчи хужжат, вакиллар эса нотариал тартибда тасдикланган ишончнома билан келишлари шарт.

 

Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йигилиши  буйича  тайёрланган хужжатлар билан танишиш учун  куйдаги манзил буйича мурожаат килишингиз мумкин: Самарканд шахри М.Кошгарий кучаси 58, телефон: 233-07-07

 

Жамият Кузатув кенгашининг 2023 йил 06 июнь куни утказилган йигилишида кимматли когозлар эгаларининг руйхатини тузиш тугрисида карор кабул килинди.

 

- акциядорларга навбатдаги йиллик умумий йигилиши утказилиши хакида хабар бериш учун акциядорлар реестри  ёпиладиган сана: 2023 йил   06 июнь   куни

- акциядорларни навбатдаги йиллик умумий йигилишида катнашиш учун акциядорлар реестри ёпиладиган сана: 2023 йил 21  июнь куни

 Tadbirlar